LURF logo 

Medlemskommunikation: Anmeldelse

Kristendom, historie, demokrati.
Hal Koch 1933-45

Anmeldt af Johannes Adamsen, lektor, ph.d., Læreruddannelsen i Aarhus

Tine Reeh: Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1933-45. Museum Tusculanums forlag 2012 (disp.)

Denne sene anmeldelse skyldes forskellige ting (ak, bl.a. min sendrægtighed), men først og fremmest vidner den om ikke at forveksle det dagsaktuelle med mere langsigtede og varige indsatser. Med andre ord er Tine Reehs disputats om Hal Koch en ægte disputats i den betydning at den ikke er til at komme uden om for folk som vil beskæftige sig med emnet.

Hal Koch behøver ikke nærmere introduktion som sådan, men hans liv og gerning har det seneste årti været genstand for en opblussende interesse. Historiker Jes Fabricius Møller udgav i 2009 en biografi og her for over fire år siden udgav så kirkehistoriker Tine Reeh sin disputats med særligt fokus på de tre emner kristendom, historie og demokrati.

Koch levede fra 1904 til en alt for tidlig død i 1963, og selv om Reeh, jf. undertitlen, afgrænser sin afhandling til årene 1932-45, har hun dog et tilløb ang. de unge år og rejserne op til færdiggørelsen af disputatsen om Origenes, den græsk-sprogede ægyptisk-hellenististik-alexandrinske kirkefader der levede fra 185 til 254 (Kochs disputats står stadig som uomgængelig, en forbløffende præstation i en alder af 28).

Det første kapitel omhandler altså disputatsen og Reeh fokuserer allerede her på det afgørende tema vel for både disputats, forfatterskab og liv, et tema, Hal Koch i betydelig grad har til fælles med liberalteologien (læs: Adolf von Harnack), nemlig kristendom og kultur. Det andet kapitel behandler kirkehistoriens teologiske karakter med afsæt i 30'ernes krisebevidsthed, igen på sæt og vis 'kristendom og kultur'. Reeh behandler Koch også i et lidt længere kirkehistoriografisk perspektiv tilbage til Semler, både mhp. Kochs egen selvforståelse og på en mere ekstern tolkning.

Da Koch nu havde meriteret sig i oldkirkens historie/patristik, hvor der ikke gaves ledigt professorat, måtte han som begavet kirkehistoriker prøve at komme i betragtning til det i middelalderens kirkehistorie efter Oskar Andersen – hvorfor han gik i gang med et stort værk om netop middelalderens kirkehistorie. Her var der grøde i den i forlængelse af Weibull-brødrene og Erik Arup. De to bind, med langtrækkende eftervirkning, blev udgivet og Koch blev professor, i tæt konkurrence med Bjørn Kornerup. Efter denne også her omhyggelige gennemgang af både tilblivelse, indhold og sagsyn bringer Reeh et 90-sider langt kapitel om Kochs Luther-reception (s. 249-37), et for Reehs tese – om at der er kontinuitet både i tid og tematisk mellem kristendomssyn og samfundsengagement – afgørende kapitel.

Nazisterne besatte Danmark og Koch holdt Grundtvig-forelæsninger på KU, de forbløffende velbesøgte forelæsninger i efteråret 1940. Også her en omhyggelig og detaljeret fremstilling. Resten af bogen omhandler Koch og det politiske og sammenhængen i hans kirkehistorisk-teologiske engagement i forlængelse også af Barth og den dialektiske teologi (tre kapitler, s. 439-684). Disse kapitler har vel særlig interesse uden for de ikke alt for kirkehistorisk interesserede (og burde være noget nær obligatorisk for KLM-lærere), og det er først og fremmest her offentlighedens interesse de seneste årtier har været, både i relation til besættelsen og senere retsopgøret. Også her fremlægger og gennemgår Tina Reeh uhyre grundigt, men med kolossalt overblik, de mange forskellige debatter, artikler, diskussioner, slagsmål og udgivelser.

Overordnet kan det konstateres at Tine Reehs bog sætter skel i forskningen, og trods længden er den overhovedet ikke for lang. Fabricius Møllers bog tydeliggjorde behovet for en mere teologisk kyndig behandling af Koch, hans virke og forfatterskab, og den er her nu – med mange korrektioner af Fabricius' fremstilling. Reehs generelle kyndighed i teologi, kirkehistorie, politisk teori (hun har studeret hos den nu også på dansk tilgængelige Jan-Werner Müller) og samfundsforhold, inkl. almindelig historie og historiografi er beundringsværdig, hendes sjældne kombination af overblik over et voldsom stort materiale og præcision i detaljen imponerer og hendes jugement er upåklagelig.

I det store og hele vil jeg også mene hendes historiske indføling (undskyld!) er sober og genuin, så tolkningen har meget for sig. Nogle vil måske sige at Hal Kochs liv og virke bliver harmoniseret og for brudfri, men ikke jeg. Reeh graver mange spændende ting op, og fremstiller også kendte på ny, ikke mindst er nogle af synspunkterne før, under og efter krigen tankevækkende læsning, ikke mindst i de seneste år. Særlig lykkes det hende at fremstille hvor vanskelige forholdene var under krigen, og hvor sjælden ægte demokratisk sindelag var; Koch fremstår – trods de i disse år hyppige bagtalelser – mildest talt ikke som medløber. Jeg er også med på at Luther er en væsentlig stemme i Kochs kristendomstolkning.

Den fremførte tese om kontinuitet mellem Kochs kirkehistoriske forskning, hans kristendomsfortolkning og hans politiske engagement forekommer mig holdbar.

Min eneste anke er at når nu, og derfor selv om, Reeh har været så grundig, så kommer et bestemt og omstridt træk ikke tydeligt frem. Reeh er med på, og bearbejder det løbende, at Koch var inspireret af Karl Barth. Hun trækker Kochs inspiration fra Sokrates, patristikken, Luther, Grundtvig og liberalteologien (moderniteten) frem tillige, men det er en stor mundfuld. En ting er at jeg savner en egentlig systematisk behandling – den hører ikke hjemme her, noget andet og mere afgørende er at Reeh ikke træder et skridt tilbage og præsenterer Barth. Hvordan tolker hun ham og hvad lægger hun vægt på, og hvordan skal det nærmere forstås i relation til Koch, dét havde jeg gerne set udfoldet. I kraft af hans væsentlige position, også for Reehs tolkning, lades vi noget uinformerede tilbage. Og ikke kirkehistorisk-teologisk kyndige vil have ganske svært ved at få noget dybtgående ud af alt for væsentlige sider af Koch.

Tine Reehs disputats er et stort og vellykket stykke arbejde, højt niveau, grundigt og væsentligt. Vi må være taknemmelige for at den slags stadig er muligt her under artikelskrivningens dominans og peer-review-hysteriet.